Louie Peeples White (LCHS President 1991-1999)

Louie Peeples White
(1991-1999)